Polityka prywatności

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Przedmiot niniejszej Noty
Przedstawiamy poniżej sposób zarządzania niniejszą stroną – zwaną dalej „Stroną” – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają.
Nota niniejsza sporządzona jest po myśli art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Zarządzenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych [Garante per la Protezione dei dati Personali] z dnia 8 marca 2014 roku, nr 229, dla wszystkich podmiotów zainteresowanych, które wchodzą w interakcję z usługami sieciowymi Bractwa Comunione e Liberazione, udostępnionymi poprzez sieci teleinformatyczne, poczynając od adresu: https://pl.clonline.org/. Niniejsza Nota jest sporządzona tylko dla strony: https://pl.clonline.org/, a nie dla innych stron ewentualnie dostępnych dla użytkownika za pośrednictwem linku umieszczonego na wyżej wspomnianej stronie.
Nota niniejsza inspiruje się także Zaleceniem nr 2/2001, które władze europejskie, dla ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie ustanowionej zgodnie z art. 29 Dyrektywy nr 95/46/CE, przyjęły dnia 17 maja 2001 roku w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących pozyskiwania danych osobowych on-line i, w szczególności, sposobów, czasu oraz natury informacji, które administratorzy przetwarzania danych muszą dostarczyć użytkownikom, kiedy ci kontaktują się ze stroną internetową, niezależnie od celów tego kontaktu.

2. Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Bractwo Comunione e Liberazione z siedzibą przy Via De Notaris 50, Milano, tel. +39.02.66595088, e-mail: privacy@comunioneliberazione.org.

3. Cel i sposób przetwarzania danych
Dane osobowe dostarczane przez użytkowników, którzy przekazują prośby o wysłanie materiału o charakterze informacyjnym (newsletter, dokumenty, odpowiedzi na pytania, itp.) są używane jedynie w celu świadczenia usługi lub spełnienia prośby.
Podstawą prawną przetwarzania jest zatem zgoda zainteresowanego, wyrażona za pośrednictwem prośby tegoż zainteresowanego albo – za pośrednictwem zainstalowania cookies (zobacz punkt 9 niniejszej Noty) – klikając w odpowiednie okienko.
W przypadku wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, spełnienie prośby bądź zrealizowanie usługi może nie być możliwe.
Odmowa zgody na zainstalowanie cookies (zobacz punkt 9 niniejszej Noty) albo ich dezaktywacja może powodować, że niektóre strony bądź niektóre funkcje strony nie będą wyświetlane poprawnie.
Przetwarzanie będzie przeprowadzane według sposobów wskazanych w art. 5 Rozporządzenia (UE) 679/2016, które przewiduje, między innymi, że dane powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie, przejrzyście; zbierane w celach konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych; adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i uaktualnione; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres czasu nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem albo niedozwolonym oraz utratą, zniszczeniem, przypadkowym uszkodzeniem; ręcznie (na przykład, w formie papierowej) i/lub za pomocą środków zautomatyzowanych (na przykład wykorzystując procedury i nośniki elektroniczne, a w każdym przypadku według obowiązujących w tej materii rozporządzeń.

4. Odbiorcy danych
Dane personalne są ujawniane podmiotom trzecim tylko wówczas, kiedy jest to konieczne w związku powyższymi celami.
Żadna z danych pozyskanych poprzez usługami sieciowe nie zostanie ujawniona albo upowszechniona.
Dane personalne są ujawniane upoważnionym przez Administratora podmiotom do przetwarzania zgodnego z art. 4, nr 10 i art. 29 Rozporządzenia (UE) 2016/679, a także na podstawie pisemnego dokumentu sporządzonego stosownie do art. 28 Rozporządzenia (UE) 2016/679, upoważnionym przez Administratora podmiotom zapewniającym sprawdzone i wiarygodne środki techniczne i organizacyjnych dające odpowiednie gwarancje poufności.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przechowywane tylko przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane.

6. Przekazywanie danych za granicę
Strona niniejsza używa plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Google i Facebook (zobacz punkt 9 niniejszej Noty).
Wygenerowane przez pliki cookies dane dotyczące niniejszej strony będą więc pozyskiwane przez strony trzecie, by być przetwarzane za granicą (w szczególności, w Stanach Zjednoczonych Ameryki).
Zarówno Google, jak i Facebook potwierdziły zgodę na stosowanie zasad odnoszących się do Privacy Shield.
Nie przeprowadza się innego typu przekazywania danych osobowych za granicę.

7. Miejsce przetwarzania danych
Przetwarzanie danych powiązanych z usługami sieciowymi tej strony ma miejsce w siedzibie Administratora, którym jest Bractwo Comunione e Liberazione, znajdującej się w Mediolanie przy via De Notaris 50.

8. Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne oraz procedury software, użyte przy tworzeniu niniejszej strony internetowej, gromadzą w trakcie swojej normalnej pracy niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci Internet. Chodzi o dane, które nie są zbierane w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, lecz które, ze względu na swój charakter, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, mogłyby pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) połączeń, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te służą tylko do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony i w celu kontroli jej prawidłowego działania oraz zostają usunięte natychmiast po ich opracowaniu. Dane te mogą zostać użyte do stwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych mających na celu utrudnianie funkcjonowania strony; poza tą ewentualnością dane dotyczące kontaktów sieciowych przechowywane są nie dłużej niż siedem dni.

9. Wykorzystywanie plików cookies
Aby zapoznać się z Polityką plików cookie w formie rozszerzonej, kliknij tutaj.

10. Serwisy internetowe osób trzecich
Niniejsza Strona posiada powiązania ze stronami internetowymi podmiotów trzecich nie będącymi własnością albo pod nadzorem Administratora.
Dotyczy to w szczególności linków do artykułów oraz zawartości multimedialnych przechowywanych na innych stronach (np. YouTube) i wyświetlanych w formie ikonki na naszej stronie, jako będących przedmiotem zainteresowania użytkowników.
Aktywując taki link i/lub odtwarzając wideo z własnego wolnego wyboru i na własną odpowiedzialność, użytkownik musi być świadomy tego, że jest połączony ze stroną podmiotów trzecich, gdzie osadzona jest zawartość albo wideo i że przeglądanie tej strony przebiega poza stroną Administratora.
Administrator nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych – za pośrednictwem plików cookies albo w jakiejkolwiek innej formie – przeprowadzane automatycznie przez powyższe strony podmiotów trzecich, nad którymi nie ma możliwości kontroli.
W tej kwestii proponuje się przejrzeć noty na temat privacy zamieszczone przez każdą ze stron i/lub zwrócić się do administratora tejże strony.

11. Prawo użytkownika
W myśl art. 13, ustęp 2, numery b), c) i e) oraz artykułów 16-21 Rozporządzenia (UE) 679/2016, użytkownik ma prawo:
• żądać od Administratora przetwarzania danych dostępu do danych osobowych i sprostowania albo usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych go dotyczących albo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, z wyjątkiem prawa do otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie;
• jeśli przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie, wycofać zgodę w każdej chwili; przetwarzanie danych oparte na wyrażonej zgodzie do momentu jej wycofania pozostaje zgodne z prawem;
• wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych albo odwołać się do innych środków przewidzianych przez obowiązujące prawo dla ochrony użytkownika.

Niniejszy dokument, opublikowany pod adresem https://pl.clonline.org/polityka-prywatności, stanowi „Privacy Policy” niniejszej Strony i może w przyszłości podlegać ewentualnym uaktualnieniom.