Polityka dotycząca Plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie witryny clonline.org

Rozszerzona informacja o wykorzystywaniu plików cookie zgodnie z postanowieniem Inspektora Ochrony Danych „Wytyczne dotyczące plików cookie i innych narzędzi śledzących” z dnia 10 czerwca 2021 r., dla osób korzystających z serwisów internetowych Comunione e Liberazione, dostępnych pod adresami hostowanymi w domenie it.clonline.org.

Witryna internetowa Comunione e Liberazione używa plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur i poprawy komfortu korzystania z aplikacji online.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystania technologii umożliwiających Administratorowi gromadzenie i zapisywanie informacji (np. poprzez wykorzystanie plików cookie) lub wykorzystywanie zasobów na urządzeniu Użytkownika (np. poprzez uruchomienie skryptu) podczas interakcji Użytkownika z niniejszą Witryną. Dla uproszczenia, technologie te dalej zwane są „Narzędziami śledzącymi”.

Niektóre z celów, dla których używane są Narzędzia śledzące, wymagają zgody Użytkownika. Uzyskanie zgody i jej cofnięcie będzie zarządzane zgodnie z niniejszą polityką za pomocą odpowiedniego formularza udostępnionego przez Administratora danych, szczegółowo opisanego w poniższej sekcji „Polityka zarządzania plikami cookie”.

Witryna internetowa Comunione e Liberazione wykorzystuje Narzędzia śledzące (zwane narzędziami „Witryny”), którymi zarządza Administrator i Narzędzia śledzące związane z usługami świadczonymi przez podmioty trzecie (zwane narzędziami „strony trzeciej”) zarządzane przez poszczególnych dostawców usług.

Niektóre pliki cookie i Narzędzia śledzące wygasają po zakończeniu sesji Użytkownika, podczas gdy inne pozostają w pamięci tak długo, jak Administrator lub dostawca zewnętrzny uzna to za konieczne.

W przypadku narzędzi śledzących zewnętrznego dostawcy Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu stosowania danego narzędzia, a także wszelkie inne istotne informacje, np. te dotyczące stosowania Narzędzi śledzących, zapoznając się z polityką prywatności dostawcy zewnętrznego (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z Administratorem.

Definicje


Dane Osobowe (lub Dane)
Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.

Dane użycia
To dane zbierane bezpośrednio lub pośrednio przez niniejszą Witrynę internetową, również przy użyciu aplikacji stron trzecich. Dane te odnoszą się do środowiska komputerowego Użytkownika, kolejności stron przeglądanych na tej Witrynie lub innych ogólnych aspektów technicznych (np. adresy IP, czas żądania, status i szczegóły żądania, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego itd.)

Użytkownik
Osoba, która korzysta z Witryny internetowej i która jest tożsama z osobą, której dotyczą dane, o ile nie określono inaczej.

Osoba, której dotyczą dane
Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie (lub Podmiot Odpowiedzialny)
Osoba fizyczna, prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)
Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, serwis lub jakikolwiek inny organizm, który, pojedynczo lub w grupie, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, włączając w to środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i wykorzystywaniem tej Witryny internetowej.

Administratorem Danych, o ile nie określono inaczej, jest Associazione Laicale Fraternità di Comunione e Liberazione, tj. administrator niniejszej Witryny, jak wskazano we wstępie niniejszej Polityki.

Przedmiotowa Witryna internetowa (lub przedmiotowa Aplikacja)
Narzędzie hardware lub software, za pomocą którego są gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa
Usługa dostarczana przez tę Witrynę internetową, jak wskazano w zasadach (w stosownych przypadkach) dotyczących przedmiotowej witryny lub aplikacji.

Plik cookie
Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z małych porcji danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika. Witryny odwiedzane przez Użytkownika wysyłają na jego urządzenie pliki cookie, które są zapisywane w pamięci (wyłącznie w wyszukiwarce) w celu przesłania ich ponownie do strony w przypadku kolejnych żądań Użytkownika. Pliki cookie można podzielić na różne kategorie w zależności od ich właściwości i przeznaczenia:

Pliki cookie i inne identyfikatory techniczne

Zgodnie z definicją Inspektora Ochrony Danych techniczne pliki cookie i inne identyfikatory techniczne służą wyłącznie do przesyłania komunikatów w sieci łączności elektronicznej, lub - o ile jest to bezwzględnie konieczne - do dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego, na wyraźną prośbę strony lub Użytkownika o zrealizowanie wspomnianej wyżej usługi.

Ta pierwsza kategoria dotyczy niezbędnych plików cookie, których dezaktywacja uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Witrynę internetową.
Zgodnie z postanowieniami Inspektora Ochrony Danych ich instalacja nie wymaga zgody Użytkownika, ale muszą być wskazane w Polityce.

Cookie „Analytics” (analityczne) należące do grupy technicznych plików cookie
Zgodnie ze wspomnianym postanowieniem Inspektora Ochrony Danych, własne lub zewnętrzne analityczne pliki cookie
  • są równoważne z plikami cookie i innymi technicznymi identyfikatorami tylko wtedy, gdy:
  • są wykorzystywane wyłącznie do tworzenia zbiorczych statystyk oraz w odniesieniu do poszczególnej witryny lub aplikacji mobilnej;
  • w przypadku osób trzecich maskuje się co najmniej czwarty składnik adresu IP;
  • dostawcy zewnętrzni powstrzymują się od łączenia zminimalizowanych plików cookie do celów analitycznych z innymi danymi (np. plikami klientów lub statystykami odwiedzin innych stron) lub przekazywania ich innym osobom trzecim. Jednocześnie dostawcy zewnętrzni mogą tworzyć statystyki zawierające dane z kilku domen, witryn internetowych lub aplikacji, które można powiązać z jednym wydawcą lub jedną grupą biznesową.


Druga kategoria dotyczy plików cookie służących do monitorowania aktywności systemu lub plików cookie, które są niezbędne do realizacji określonych funkcji oferowanych przez niniejszą Witrynę (np. w celu poprawy komfortu przeglądania Witryny przez Użytkownika).

Inne pliki cookie, w szczególności pliki analityczne niezrównane z technicznymi i profilującymi plikami cookie
Trzecia kategoria dotyczy wszelkich plików cookie innych niż pliki techniczne lub zrównane z technicznymi, w tym, między innymi, plików cookie profilujących, które mogą być również wykorzystywane do celów promocyjnych.

Są one instalowane wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika, wyrażoną w sposób wskazany w poniższej sekcji „Polityka zarządzania plikami cookie”.

Niektóre pliki cookie (pliki cookie sesyjne) pozostają aktywne tylko do momentu zamknięcia przeglądarki lub, w stosownych przypadkach, wykonania polecenia wylogowania. Inne cookie pozostają w pamięci po zamknięciu wyszukiwarki i są dostępne także przy kolejnych wizytach użytkownika. Te pliki cookie są nazywane trwałymi, a czas ich przechowywania ustala serwer w momencie ich tworzenia. Przeglądając strony witryny it.clonline.org, użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z witrynami obsługiwanymi przez strony trzecie, które mogą tworzyć lub modyfikować trwałe i profilujące pliki cookie zgodnie z różnymi zasadami.

Polityka zarządzania plikami cookie
Jeżeli Inspektor ochrony danych zrównuje techniczne i analityczne pliki cookie z technicznymi plikami cookie, jak zdefiniowano powyżej, są one automatycznie instalowane podczas przeglądania strony internetowej, za zgodą Użytkownika lub bez niej.

Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Całkowita lub częściowa dezaktywacja plików cookie może utrudnić korzystanie z funkcji niniejszej Witryny, ale nie umożliwi jej przeglądania.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie, są one instalowane tylko wtedy, gdy Użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę.

Użytkownik może wyrazić zgodę, klikając odpowiednie przyciski na banerze plików cookie, który otwiera się po wejściu na Witrynę internetową lub w zakładkach Witryny, do których odsyła wspomniany baner, dostępnych również pod linkami znajdującymi się na dole każdej strony.

Na banerze i w zakładkach każdy użytkownik może zaakceptować instalację plików cookie innych niż techniczne pliki cookie i pliki cookie uznane za techniczne przez Inspektora Ochrony Danych.

W ramach ustawień domyślnych Witryny, jeżeli Użytkownik nie aktywuje tych plików cookie za pomocą udostępnionych mu poleceń, pliki cookie inne niż techniczne lub uznane za techniczne nie będą instalowane.

W sekcjach, do których odsyła baner lub pod linkiem podanym na dole każdej strony, Użytkownik znajdzie również funkcje umożliwiające zmianę dokonanych przez niego wyborów, wycofanie udzielonej już zgody na instalację plików cookie lub wyrażenie zgody na instalację wcześniej nieautoryzowanych plików cookie.

Kontynuowanie przeglądania strony nie wymaga ustawienia preferencji na banerze.

Użytkownik może zamknąć baner i kontynuować przeglądanie strony, a żadne pliki cookie inne niż techniczne lub uznane za techniczne nie zostaną zainstalowane.

Powyższe nie dotyczy interakcji, na jakie pozwala Witryna - według swobodnego wyboru użytkownika - z zewnętrznymi stronami internetowymi lub platformami (np.: Youtube, portale społecznościowe itd.).

Użytkownicy muszą mieć świadomość, że Administrator danych nie ma kontroli nad wyżej wymienionymi stronami internetowymi i platformami stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookie, które mogą wykorzystywać i instalować na urządzeniu użytkownika, a także za przestrzeganie przepisów rozporządzenia (UE) 679/2016 lub rozporządzenia Inspektora Ochrony Danych przez operatorów tychże witryn.
Użytkownik korzysta z przedmiotowych witryn i treści zewnętrznych na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zapoznanie się z właściwymi politykami prywatności w zakresie ochrony danych osobowych bezpośrednio u zewnętrznych operatorów tych witryn i platform zewnętrznych.

Fakt, że Administrator danych przytacza w niniejszej Polityce pewne informacje zaczerpnięte z polityki prywatności stron trzecich nie oznacza przyjęcia przez Administratora odpowiedzialności za zgodność z prawdą tych danych lub innych informacji i w żaden sposób nie zwalnia użytkownika od obowiązku ich bezpośredniej weryfikacji.

Pliki cookie witryn zewnętrznych mogą być zarządzane wyłącznie za pomocą narzędzi dostarczonych przez operatora strony trzeciej lub poprzez wyłączenie ustawień w przeglądarce Użytkownika, a w każdym przypadku zgodnie z instrukcjami właściwego operatora strony trzeciej.

Narzędzie śledzące
Jako Narzędzie śledzące należy rozumieć jakąkolwiek technologię (np. pliki cookie, skrypty), która pozwala na śledzenie Użytkowników, gromadząc i zapisując informacje na ich urządzeniach.

Poniższe informacje szczegółowo opisują własne i zewnętrzne pliki cookie instalowane przez Witrynę oraz ich charakterystykę.

Działania niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tej Witryny internetowej i dostarczenia wszelkich usług z nią związanychNiniejsza Witryna internetowa używa plików cookie powszechnie zwanych „technicznymi” lub innych analogicznych Narzędzi śledzących w celu wykonywania działań niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Hosting i infrastruktura backend
Tego rodzaju usługi służą do hostowania danych i plików, które umożliwiają działanie Witryny, pozwalają na jej dystrybucję w Internecie i zapewniają infrastrukturę gotową do użycia w celu dostarczenia określonych funkcji tej Witryny.

Niektóre z usług wymienionych poniżej, o ile są oferowane, mogą działać na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

Hosting głównej strony internetowej
Ta witryna jest hostowana w lokalach Comunione e Liberazione mieszczących się w Mediolanie.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Interes prawny.

Miejsce przetwarzania danych: Włochy

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych: 5 lat

Hosting przeglądarki internetowej i aplikacja magazynu Tracks
Części aplikacji związane z magazynem Tracks są rozmieszczone na kilku oddzielnych serwerach w zależności od charakteru świadczonych usług.

Część związana z przeglądarką i usługami świadczonymi w ramach aplikacji, jest hostowana w Arezzo, w centrum Aruba Datacenter IT1 zarządzanym przez Ximplia srl.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i narzędzie śledzące, kody identyfikacyjne użytkowników służące do pobierania informacji o nabyciu zawartości magazynu Tracks.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Interes prawny.

Miejsce przetwarzania danych: Włochy

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych: 5 lat

Hosting systemu do zarządzania newsletterem
Części aplikacji związane z systemem Newslettera są umieszczone na serwerze zarządzanym przez Uebba! srl, znajdującym się pod adresem SUPERNAP Italia - Via Marche, 8/1027010 Siziano PV, Italia.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzące, dane osobowe (imię, nazwisko i adres mailowy).

Podstawa prawna przetwarzania danych: Interes prawny.

Miejsce przetwarzania danych: Włochy

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych: 5 lat

Działania, które przewidują wykorzystanie Narzędzi śledzących


Pomiar interakcji pomiędzy użytkownikami a niniejszą Witryną internetową
Niniejsza Witryna internetowa korzysta z Narzędzi śledzących w celu dokonywania pomiaru ruchu, analizowania parametrów technicznych używanych urządzeń i analizowania zachowań Użytkowników, wyłącznie w celu ciągłego ulepszania oferowanej im Usługi.

Narzędzia śledzące mogą być również wykorzystywane do umożliwienia prostych interakcji i aktywacji funkcji, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do określonych zasobów Serwisu oraz ułatwiają lub umożliwiają komunikację z Administratorem danych.

Zarządzanie powiadomieniami
Usługi tego typu służą do zarządzania powiadomieniami dla Użytkownika związanymi z konkretnymi działaniami, takimi jak zmiana strony internetowej w ramach sieci clonline.org (np. powiadomienie o zmianie z międzynarodowej strony w języku angielskim na krajową stronę w Wielkiej Brytanii) lub możliwość dostępu do dodatkowych informacji. Korzystanie z takich usług powoduje przepływ Danych Użytkownika przez usługi oraz, w stosownych przypadkach, ich przechowywanie.

Interakcja z platformami newsletterowymi
Usługi tego typu umożliwiają interakcję z platformami służącymi do wysyłania newsletterów zarządzanymi przez osoby trzecie (w szczególności Uebba! srl), bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny, w celu subskrypcji usługi Newsletter i podania danych niezbędnych do późniejszego kontaktu drogą elektroniczną z redakcją Comunione e Liberazione.

W przypadku podania danych kontaktowych usługa może gromadzić dane dot. wysyłanych wiadomości, nawet jeśli Użytkownik z niej nie korzysta. Ponadto, interakcje między Użytkownikami a Witryną mogą być rejestrowane.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane przekazane w ramach subskrypcji, dane użycia, adres mailowy i Narzędzia śledzące.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Włochy

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych: Przechowywanie danych aż do wycofania zgody przez Użytkownika lub do czasu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Zapisywanie w pamięci i zarządzanie działaniami użytkowników
Usługi tego typu służą do śledzenia i zarządzania działaniami użytkownika związanymi z określonymi czynnościami, takimi jak wypełnianie formularzy i ankiet publikowanych na stronach Witryny lub pobieranie załączników ze stron internetowych.
Korzystanie z takich usług może skutkować przepływem danych Użytkownika za pośrednictwem tych usług i, w stosownych przypadkach, ich przechowywaniem aż do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Polepszenie usług świadczonych użytkownikom
Niniejsza Witryna internetowa może korzystać z Narzędzi śledzących, aby zapewnić jak najlepszą spersonalizowaną obsługę Użytkownika w celu najskuteczniejszej kontroli prywatnych ustawień i komunikacji z siecią i komunikacją z platformą zewnętrzną.

Interakcje z siecią społecznościową i wyświetlanie treści publikowanych na platformach zewnętrznych


Tego typu usługi umożliwiają zarządzanie interakcjami z platformami zewnętrznymi (np. z sieciami społecznościowymi).

W szczególności treści danej platformy mogą być publikowane/wyświetlane na innej platformie i odwrotnie. Strony niniejszej Witryny mogą zawierać treści hostowane na platformach zewnętrznych i mogą umożliwiać interakcję z nimi poprzez właściwe interfejsy pobierane z sieci społecznościowych (widgety).

Tego typu integracja może gromadzić dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej w sposób wyraźny (np. możliwość obejrzenia na stronie wideo opublikowanego na kanale YouTube, mapa zarządzana za pomocą Google Maps lub widget społecznościowy służący do pobierania treści z sieci społecznościowej).

Komunikacja oraz pozyskane przez niniejszą Witrynę informacje zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika związanym z daną siecią społecznościową. Zaleca się wylogowanie się z odpowiednich kont w celu upewnienia się, że dane przetwarzane na tej Witrynie nie zostaną połączone z profilem Użytkownika na platformach zewnętrznych.

Przyciski i widgety społecznościowe portalu Twitter (Twitter, Inc.)
Przycisk „Tweet”/„Podaj dalej” i widgety społecznościowe portalu Twitter to usługi komunikacji z siecią społecznościową Twitter dostarczane przez Twitter, Inc.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego.

Przycisk i widgety społecznościowe portalu Facebook (Facebook, Inc.)
Przycisk „Lubię to”/„Udostępnij” i widgety społecznościowe portalu Facebook to usługi komunikacji z siecią społecznościową Facebook dostarczane przez Facebook, Inc.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych: 3 miesiące.

Widgety wideo portalu YouTube
YouTube to serwis wyświetlający filmy wideo zarządzany przez Google Inc., który pozwala tej Witrynie internetowej na dołączanie takich treści do swoich stron.

Przetwarzane Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane użycia.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone– Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego; Irlandia – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego.

Widgety map serwisu Google Maps
Maps to serwis wyświetlający mapy zarządzany przez Google Inc., który pozwala tej Witrynie internetowej na dołączanie tego typu treści do swoich stron.

Przetwarzane Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane użycia.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone– Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego; Irlandia – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego.

Usługi statystyki


Usługi w tej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie, analizowanie, przetwarzanie i zarządzanie statystykami w formie anonimowej i jawnej poprzez wykorzystanie narzędzi śledzących należących do osób trzecich.

Google Analytics z anonimowym adresem IP
Niniejsza Witryna jest zintegrowana z usługą analityczną Google Analytics dostarczaną przez Google Inc, która gromadzi dane osobowe w celu śledzenia i badania szczegółowego wykorzystania czynności wykonywanych przez użytkowników.

Google Analytics wykorzystuje zebrane dane do tworzenia różnego rodzaju raportów, udostępniania ich innym usługom oraz, w zależności od ustawień wybranych przez Użytkownika dla tych usług, dostosowywania funkcji użytkowania oferowanych na podstawie zebranych danych (np. reklamy z sieci reklamowej Google mogą być spersonalizowane dzięki danym osobowym zebranym przez Google Analytics).

Integracja Google Analytics odbywa się z anonimizacją adresu IP użytkowników, aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych. Istotnie, podczas zbierania danych adresy IP są skracane, a odbywa się to w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które są stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP może zostać przesłany na serwery Google i skrócony na terenie USA.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Rozszerzenie identyfikatora użytkownika dla Google Analytics
Google Analytics śledzi działania użytkowników na tej Witrynie poprzez przypisanie unikalnego identyfikatora zarządzanego w taki sposób, że nie pozwala on na osobistą identyfikację Użytkownika lub konkretnego urządzenia. Podany poniżej link Opt Out umożliwia wyłączenie śledzenia przez Google Analytics dla urządzenia, z którego korzystasz.

Przetwarzane Dane Osobowe: Narzędzia Śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności dostawcy zewnętrznego – Opt Out.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Śledzenie konwersji Google Ads
W zależności od wybranych przez Użytkownika ustawień, działania podejmowane przez Użytkowników w ramach niniejszego Serwisu mogą być łączone z danymi pochodzącymi z sieci Google Ads dzięki monitorowaniu konwersji. W zależności od lokalizacji, w której wykorzystywana jest niniejsza Witryna, usługi statystyczne będą świadczone przez Google LLC lub Google Ireland Limited.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone– Polityka prywatności operatora zewnętrznego; Irlandia – Polityka prywatności operatora zewnętrznego.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Śledzenie konwersji Facebook Ads
Śledzenie konwersji Facebook Ads (Pixel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Facebook, Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na tej Witrynie internetowej. Pixel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać do Facebook Ads, Instagrama i Audience Network.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności operatora zewnętrznego.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czas przechowywania danych: 90 dni

Funkcje raportowania reklam Google Analytics
W zależności od ustawień wybranych przez Użytkownika, działania podejmowane przez Użytkowników w ramach korzystania z niniejszej Witryny mogą być analizowane wraz z dokonywanymi czynnościami i wykazywanymi zainteresowaniami dzięki zapisowi Danych o ruchu dotyczących interakcji z reklamami. Ponadto, jeśli funkcja ta jest włączona, dane mogą również gromadzić dane demograficzne związane z wiekiem i płcią.

Usługa Google Analytics na tej Witrynie uruchomiła funkcje generowania raportów reklamowych, które zbierają dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (aktywność w sieci) oraz identyfikatorów reklam w urządzeniu (aktywność w aplikacji).

Użytkownicy mogą zrezygnować z użycia plików cookie Google, odwiedzając stronę Google [Ustawienia reklam](https://adssettings.google.com/authenticated).

Przetwarzane Dane Osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (np. Google Advertiser ID lub identyfikator IDFA), Narzędzie śledzące oraz różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czas przechowywania danych: 3 lat

Raporty o danych demograficznych i danych dot. zainteresowań Google Analytics

W zależności od ustawień wybranych przez Użytkownika, w ramach Google Analytics dla tej Witryny mogą być wyświetlane dane dotyczące zainteresowań oraz dane demograficzne dotyczące wieku i płci. Użytkownicy mogą zrezygnować z użycia plików cookie Google, odwiedzając stronę Google [Ustawienia reklam](https://adssettings.google.com/authenticated).

Przetwarzane Dane Osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub identyfikator IDFA) oraz narzędzie śledzące.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności operatora zewnętrznego – Opt Out.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Targetowanie i reklamy


Remarketing w Google Ads i Google Analytics
W zależności od wyborów dokonanych przez Użytkownika, działanie niniejszej Witryny może być powiązane z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick. Działania śledzące prowadzone przez Google Analytics mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych.

W takim przypadku, w zależności od lokalizacji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny, wykorzystywana jest usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Remarketing Google Ads należącej do Google LLC lub Google Ireland Limited.

Oprócz możliwości wyłączenia plików cookie związanych z reklamami na tej Witrynie, Użytkownicy mogą również zrezygnować z plików cookie używanych przez Google do personalizacji reklam, zmieniając Ustawienia reklam Google.

Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użycia i Narzędzie śledzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności – Opt Out.

Podstawa prawna do przekazywania danych osobowych do państw spoza UE: Klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Jak zarządzać preferencjami oraz udzielać zgody i wycofywać ją?


Preferencje związane z narzędziami śledzącymi można ustawić na różnych poziomach. Przede wszystkim użytkownicy mogą ustawić swoje urządzenia tak, aby całkowicie uniemożliwić korzystanie lub przechowywanie Narzędzi śledzących niezależnie od przeglądanej witryny internetowej. W zależności od urządzenia tę czynność można wykonać bezpośrednio w ustawieniach systemu operacyjnego albo w używanej wyszukiwarce.

Ponadto, jak wskazano w poprzedniej sekcji „Polityka zarządzania plikami cookie”, Witryna umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na stosowanie tych Narzędzi śledzących, których użycie wymaga zgody. Użytkownik może wyrazić zgodę lub ją wycofać poprzez ustawienie swoich preferencji z poziomu banera lub klikając link pozwalający zarządzać zgodą i umieszczony na banerze, lub na dole każdej strony. Aby zapoznać się z dostępnymi opcjami i dokonać wyboru Użytkownik może też wykorzystać widget do zarządzania preferencjami w Narzędziach śledzących.

Dzięki odpowiednim funkcjom przeglądarki lub urządzenia Użytkownik może także usunąć wcześniej zapisane Narzędzia śledzące (np. poprzez usunięcie historii przeglądania).

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami dotyczącymi Narzędzi śledzących podmiotów trzecich:
  • w przypadku, gdy osoba trzecia jest dostawcą Administratora danych - za pomocą metod opisanych w sekcji „Zasady zarządzania plikami cookie” niniejszej Polityki lub za pomocą narzędzi opisanych w polityce prywatności osoby trzeciej, lub kontaktując się z nią bezpośrednio.
  • w przypadku, gdy podmiotem trzecim jest operator strony zewnętrznej lub treści, do których Administrator danych zamieszcza jedynie linki w serwisie - za pomocą narzędzi opisanych w polityce prywatności podmiotu trzeciego lub poprzez bezpośredni kontakt. Użytkownik może wyrazić zgodę lub cofnąć zgodę, której pierwotnie udzielił, w sposób wskazany przez stronę trzecią. Użytkownik jest odpowiedzialny za zweryfikowanie sposobu zarządzania zgodą.


Jak zarządzać plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach?
Pod poniższymi linkami można znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach:Użytkownicy mogą nadal zarządzać niektórymi Narzędziami śledzącymi poprzez dedykowane ustawienia urządzenia (ustawienia reklam dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia dot. śledzenia).

Inicjatywy przemysłu reklamowego związane z zarządzaniem zgodami
Oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, zalecamy korzystanie z usług osób trzecich, które umożliwiają zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych.

YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) zawierają liczne informacje na temat plików cookie, a także kroków, jakie można podjąć, aby chronić swoją prywatność w Internecie.

Biorąc pod uwagę, że Administrator nie może w pełni kontrolować użycia narzędzi śledzących osób trzecich stosowanych na tej Witrynie, a dysponuje jedynie informacjami, oświadczeniami i gwarancjami osób trzecich, wszelkie konkretne odniesienia do narzędzi śledzących osób trzecich mają charakter orientacyjny. Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie, zapraszamy Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności dot. serwisów osób trzecich, wymienionych w tym dokumencie.

W związku ze złożonością procesu identyfikacji technologii śledzenia zachęcamy Użytkowników do kontaktu z Administratorem w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania dalszych informacji związanych z użyciem takich technologii na tej Witrynie Internetowej.


Administrator Danych


Fraternità di Comunione e Liberazione
Via De Notaris 50, Milano
tel. 02.66595088,
Adres e-mail Administratora:
privacy@comunioneliberazione.org.

Odniesienia prawne
Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona na podstawie obowiązujących przepisów, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z postanowieniem nr 231 Inspektora Ochrony Danych z 10 czerwca 2021 r.

Jeśli nie wskazano inaczej, niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do przedmiotowej Witryny internetowej.