Noty prawne

Noty prawne

1. Zasady ogólne
Korzystając z usług dostępnych za pośrednictwem strony www.clonline.org (zwanych dalej „usługami” lub „usługą”), użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków i ograniczeń korzystania sprecyzowanych poniżej.

Bractwo Comunione e Liberazione, wydawca i administrator niniejszej strony i domeny, zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, dołączenia bądź usunięcia części niniejszych warunków, powiadamiając o tym zainteresowanych poprzez zamieszczenie zmian na tej stronie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do okresowego przeglądania niniejszych warunków w celu upewnienia się co do zaistniałych ewentualnych zmian wprowadzonych po ostatnim odwiedzeniu strony. W każdym przypadku korzystanie ze strony i z jej usług zakłada akceptację dokonanych w międzyczasie zmian.

Bractwo Comunione e Liberazione zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, wyłączenia usług, także tylko częściowego, z dostępem do bazy danych i zawartości włącznie. Bractwo Comunione e Liberazione zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia ograniczenia dostępu albo usług, w całości albo w części, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności za tego typu ograniczenie usług.

2. Zawartość i usługi strony www.clonline.org oraz korzystanie z niej przez odwiedzających

Zawartość i usługi strony www.clonline.org przeznaczone są do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Powielanie lub gromadzenie jakiejkolwiek zawartości w celach innych niż prywatne jest wprost zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody wydanej na piśmie przez wydawcę albo wskazanego na stronie właściciela praw autorskich.

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim i są własnością Bractwa Comunione e Liberazione albo tego, kto legalnie takowe prawa posiada. Odwiedzający zobowiązany jest przestrzegać dodatkowych oznaczeń ewentualnie zamieszczonych na stronie w odniesieniu do własności intelektualnej zawartości, z której korzysta za pośrednictwem usług niniejszej strony.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty i wizerunki księdza prałata Luigi Giussaniego, ks. Juliána Carróna i Davide Prospriego, są własnością Bractwa Comunione e Liberazione.

Dozwolone jest powielanie zamieszczonych na stronie www.clonline.org wizerunków ks. prałata Luigi Giussaniego, ks. Juliána Carróna i Davide Prosperiego, będących własnością Bractwa Comunione e Liberazione, do użytku wyłącznie prywatnego, z wykluczeniem jakiegokolwiek innego użytkowania. Należy wyjaśnić, że zdjęcia są dostępne wyłącznie w takim formacie, w jakim zostały zamieszczone na tej stronie. W odniesieniu do zdjęć będących własnością podmiotów trzecich należy zwrócić się bezpośrednio do posiadających prawo własności. Bractwo Comunione e Liberazione jest skłonne poprawić ewentualne pomyłki jeśli chodzi o przypisanie prawa własności do zdjęć i uczynić co jest rozumnie możliwe, żeby je sprostować.

Powielanie tekstów jest możliwe wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być one powielane w całości lub w części bez uprzedniej zgody tego ostatniego, z wyjątkiem przewidzianej w następnym akapicie możliwości.

3. Deklaracje odpowiedzialności i gwarancji

Wchodząc na tę stronę i dostępne na niej usługi, użytkownik zobowiązuje się do:

a. nie wykorzystywania strony i materiałów na niej zawartych do celów niezgodnych z prawem;
b. nie korzystania ze strony w sposób powodujący jej wyłączenie, uszkodzenie albo zmniejszenie wydajność jej część albo całości albo w sposób mogący w inaczej przynieść szkodę działaniu lub prawidłowemu funkcjonowaniu strony;
c. nie wykorzystywania strony do przesyłania lub instalowania wirusów albo jakiegokolwiek materiału mogącego w jakiś sposób powodować jakąkolwiek szkodę;
d. nie wykorzystywania strony do przesyłania materiałów reklamowych i/lub promocyjnych bez pisemnego zezwolenia wydawcy.

Bractwo Comunione e Liberazione nie ponosi odpowiedzialności za materiały użyte i/lub za postępowanie użytkowników podczas nawigowania na stronie. Nie ponosi tak samo odpowiedzialności za przeniesienie na urządzenie użytkownika ewentualnych wirusów i szkodliwej zawartości pochodzących jednakże od podmiotów trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaufanie do prawdziwości i pewności opinii, deklaracji, wskazówek albo informacji zamieszczonych na stronie, okazuje według własnej roztropności, ponosząc tego konsekwencje. Serwis i wszystkie materiały do pobrania są dostarczane w takim stanie, w jakim się znajdują, bez innego typu gwarancji. Użytkownik zatem uznaje, że korzysta z tego typu materiałów na jego całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.

4. Newsletter
Istnieje możliwość zapisania się na Newsletter, wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony na stronie. Wypełnienie tej prośby pociąga za sobą akceptację uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

5. Różne
Sądem właściwym jeśli chodzi o stosowanie niniejszych zasad jest Sąd w Mediolanie [Tribunale di Milano].

6. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe dostarczone przez użytkownika, również z racji zapisania się na newsleter, są chronione zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 679/2016.

Wszystkie dane osobowe przesłane na tę stronę będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane nieosobowe przekazane wydawcy, administratorowi strony i właścicielowi bloga (w tym wskazówki, pomysły, grafiki, projekty, itd.) przyznają temu ostatniemu prawo do używania, powielania, odsłaniania, operowania nimi, modyfikowania, łączenia i rozpowszechniania wspomnianych danych nieosobowych.

Systemy informatyczne oraz procedury software, użyte przy tworzeniu niniejszej strony internetowej, gromadzą, w trakcie swojej normalnej pracy, niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci Internet.

Chodzi o dane, które nie są zbierane w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, lecz które, ze względu na swój charakter, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, mogłyby pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) połączeń, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te służą tylko do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony i w celu kontroli jej prawidłowego działania oraz zostają usunięte natychmiast po ich opracowaniu. Dane te mogą zostać użyte do stwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych, mających na celu utrudnianie funkcjonowania strony.

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej stronie powoduje uzyskanie adresu nadawcy, koniecznego do udzielenia odpowiedzi, oraz innych ewentualnych danych osobowych umieszczonych w wiadomości.

Podmioty, których dane personalne dotyczą, mają prawo w każdej chwili otrzymać potwierdzenie istnienia bądź nieistnienia tychże danych i poznania ich zawartości oraz pochodzenia, sprawdzić ich poprawność i zażądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania (art. 13 Rozporządzenia (UE) 679/2016). W myśl tegoż artykułu ma się też prawo żądać usunięcia, zaszyfrowania lub zablokowania dostępu do danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, jak też w każdym przypadku wrazić sprzeciw, z uzasadnionych przyczyn, wobec ich przetwarzania. Żądania tego typu winny być kierowane do Bractwa Comunione e Liberazione, Administratora przetwarzania danych, z siedzibą przy ulicy De Notaris 50, 20128 Milano.
W celu zapoznania się z Notą na temat Privacy w formie rozszerzonej, kliknij tu.