Międzynarodowe Pismo Ruchu Comunione e Liberazione
- Komunia i Wyzwolenie

Zespół redakcyjny:
Diana Paulińska
Natalia Murdzek
Monika Wójcik-Cifoletti
Gabriela Cyrys
Katarzyna Biczysko

www.slady.pl
e-mail: redakcja@slady.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyłanych tekstach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Teksty ks. Luigiego Giussaniego i ks. Juliána Carróna
© Fraternità di Comunione e liberazione

Wydawca:
Stowarzyszenie "Ślady Obecności"
ul. św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

DTP: Dariusz Wasilewski
Opracowanie graficzne: Ślady
Druk: Agencja Wydawnicza LASERTEXT
www.lasertext.pl