Międzynarodowe Pismo Ruchu Comunione e Liberazione
- Komunia i Wyzwolenie
Zespół redakcyjny:
Monika Wójcik-Cifoletti
Gabriela Cyrys
Paweł Doś

Stale współpracują:
Agnieszka Kazun
Teresa Kierel
Ks. Joachim Waloszek
Ks. Waldemar Przyklenk

Dotychczasowe numery Śladów: Archiwum
e-mail:
redakcja@slady.pl
sekretariat@cl.opoka.org.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyłanych tekstach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Teksty ks. Luigiego Giussaniego i ks. Juliána Carróna
© Fraternità di Comunione e liberazione

Wydawca:
Stowarzyszenie "Ślady Obecności"
ul. Włodkowica 21B/39
50-072 Wrocław

DTP: Dariusz Wasilewski
Opracowanie graficzne: Ślady
Druk: Agencja Wydawnicza LASERTEXT
www.lasertext.pl